Adapter UART

11,9020,90

Availability: in stock SKU: UARTHM
Počisti

Kategorija: Oznake: , , , ,

Deli:

Product Description

Kra­ti­ca UART po­me­ni Uni­ver­sal Asynchronous Re­ce­i­ver/Tran­smit­ter. Gre za na­čin se­rij­ske­ga pre­no­sa po­dat­kov v do­go­vor­je­ni obli­ki z do­go­vor­je­no hi­tros­tjo. Ne gle­de na to, kak­šne obli­ke in ni­vo­ja so sig­na­li na tran­spor­tni po­ti (RS232, RS485, RS422, RS423), ki jih pri­pra­vi­jo na­men­ska in­te­gri­ra­na vez­ja, gre na za­čet­ku in na kon­cu ven­dar­le za lo­gič­ne ni­vo­je HI in LO, ki jih je po­tre­bno med sa­bo lo­či­ti na spre­jem­ni in od­daj­ni stra­ni ter po­da­tek iz se­rij­ske obli­ke spet pre­tvo­ri­ti v pa­ra­lel­no. Blok she­ma tak­šne­ga pre­no­sa je na­ri­sa­na na sli­ki 1. Pre­nos po USB vo­di­lu je za upo­ra­bni­ka po­pol­no­ma enak pre­no­su prek RS232 vo­di­la, saj za to po­skr­bi go­nil­nik či­pa FT232RL v ra­ču­nal­ni­ku.

Ponujamo vam dve vrsti UART adapterjev:

  • USB na IDC10 – TTL3.3V – 5V
  • RS232 na IDC10 – TTL3.3V – 5V

Download

UART_SLO navodila
FTDI
UART DISK 1
UART DISK 2