TIV HP 03MA – SENZOR TLAKA

3,00

Availability: in stock SKU: 1TIV0023

Kategorija: Oznaka:

Deli:

Product Description

Sen­zor je iz se­ri­je HP03. Sen­zor ima že vgra­jen AD pre­tvor­nik, ko­mu­ni­ka­ci­ja med njim in mi­kro­kon­tro­ler­jem po­te­ka prek I2C vo­di­la.

 

Ne­kaj te­hnič­nih po­dat­kov za sen­zor:

  • na­pe­tost na­pa­ja­nja je v me­jah 2,2 V do 3,6 V
  • tok v mi­ro­va­nju 1µA v ča­su kon­ver­zi­je 500 µA
  • me­ri zrač­ni tlak v me­jah 300 – 1100 hPa
  • na­pa­ka pri mer­je­nju tla­ka je +/- 1 hPa
  • tem­pe­ra­tur­no ob­mo­čje -20 ˚C do 60 ˚C
  • na­pa­ka pri mer­je­nju tem­pe­ra­tu­re +/- 0,8 ˚C
  • vgra­jen 16 AD pre­tvor­nik
  • čas pre­tvor­be je 32 tak­tov

Povezava do članka

Uporaba senzorja zračnega tlaka
HP03_8MAsing-program 
HP03-data sheet